Tilsyn & Inspeksjon

Rutinemessig tilsyn og inspeksjon av eiendommens verdier

Tilsyn og inspeksjon er en essensiell del av eiendomsforvaltningen, som sikrer at eiendommens bygg, anlegg og tekniske installasjoner er i god stand og ikke forfaller. Ved å utføre regelmessige inspeksjoner, utarbeide forebyggende vedlikeholdsplaner og dokumentere funn og tiltak, kan man redusere kostnader i form av reparasjon og vedlikehold og sikre eiendommens verdi over tid.

Proaktivt vedlikehold sikrer verdier og reduserer kostnader

Tilsyn og inspeksjon av bygg, anlegg, utearealer og tekniske installasjoner er en viktig del av jobben vi gjør for kundene våre. Vi er tilstede på eiendommen og vil utfører løpende reparasjoner og forebyggende vedlikehold i tillegg til å rapportere fortløpende til styret dersom vi oppdager større feil og mangler som bør rettes. Samtidig er rutinemessig tilsyn og inspeksjon viktig for å gjøre mer grundige undersøkelser, slik at man unngår store uventede kostnader, og for å sikre at eiendommen til enhver tid følger gjeldende regelverk.

Vi tar på oss ansvaret for å sikre at de viktige elementene av eiendommen blir godt vedlikehold og fungerer slik det skal. Vi gjennomfører jevnlige inspeksjoner av bygg og anlegg, og har kontinuerlig oppfølging og fokus på avviksregistrering slik at dere som kunde kan være trygge på at vi ivaretar beboernes trygghet og borettslagets investeringer. Tilsyn og inspeksjon av bygg og tekniske anlegg på deres eiendom, samt vedlikehold av disse, defineres gjennom frekvensplanen som vi utarbeider sammen med dere.

Bygningsinspeksjoner

Regelmessige bygningsinspeksjoner er avgjørende for å identifisere potensielle problemer før de blir alvorlige. Dette inkluderer å sjekke tak, fasader, vinduer, dører og fundamenter for tegn på skade eller slitasje. Ved å identifisere og rette opp eventuelle problemer tidlig, kan man redusere behovet for kostbare reparasjoner og forlenge levetiden til bygningene.

Dronesjekk – En effektiv, sikker og pålitelig inspeksjonsmetode

Avansert teknologi har åpnet nye muligheter for å effektivisere og forbedre inspeksjon og tilsyn av eiendommer. En av disse teknologiske innovasjonene er bruken av droner.

Droner gir oss en unik mulighet til å utføre inspeksjoner på utilgjengelige steder. I dag bruker vi ofte droner for å inspisere tak og takrenner på en sikker og effektiv måte. Tradisjonelle metoder for takinspeksjon kan være tidkrevende og potensielt risikofylte, da de ofte involverer arbeid i høyden. Med droneteknologi kan vi utføre disse oppgavene raskt, nøyaktig og trygt fra bakkenivå.

Ved hjelp av droner kan vi ta høyoppløselige bilder og videoer som gir oss et detaljert overblikk over takets tilstand. Dette inkluderer identifisering av potensielle problemer som skader på taket, tette takrenner, løse fliser, og mer. Dronesjekken kan utføres regelmessig for å fange opp og håndtere små problemer før de utvikler seg til større, mer kostbare reparasjoner.

Å bruke droner for tilsyn og inspeksjon er også mer miljøvennlig, ettersom det reduserer behovet for tunge maskiner og utstyr. Det gir oss også muligheten til å nå vanskelig tilgjengelige områder uten risiko for skade på eiendommen.

Vårt team er fullt trent i bruk av droner for inspeksjon, og vi følger alltid gjeldende forskrifter og retningslinjer for sikker dronebruk. Med dronesjekk av tak og takrenner, kan du være sikker på at din eiendom er i de beste hender.

Kontroll av tekniske installasjoner

Tilsyn og inspeksjon av tekniske installasjoner, som varme- og ventilasjonsanlegg, heiser, belysning og elektriske anlegg, sikrer at de fungerer optimalt og i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. Regelmessig vedlikehold og overvåking av disse systemene bidrar til å redusere energiforbruket, forbedre sikkerheten og minimere risikoen for driftsstans.

HMS, brannsikkerhet og nødutgangsinspeksjon

Et viktig aspekt ved tilsyn og inspeksjon er å sikre at bygningene oppfyller brannsikkerhetskrav og at nødutganger er tilgjengelige og i god stand. Dette innebærer å sjekke røyk- og brannalarmer, brannslukningsutstyr og nødlys, samt å sørge for at rømningsveier er frie for hindringer og godt merket.

Vi utfører også rutinemessig kontroll av uteområder og lekeplasser, slik at barna kan leke trygt på deres eiendom. Vi melder fra og utbedrer synlige uregelmessigheter.

Energi- og miljøinspeksjoner

Energi- og miljøinspeksjoner fokuserer på å identifisere muligheter for å redusere eiendommens energiforbruk og miljøpåvirkning. Dette kan omfatte kontroll av isolasjon, vinduer og dører for å minimere varmetap, samt vurdering av oppvarmings-, kjølings- og ventilasjonssystemer for å sikre energieffektiv drift. En slik inspeksjon kan også inkludere vurdering av avfallshåndtering og resirkuleringsmuligheter.

Forebyggende vedlikeholdsplaner

Etter å ha gjennomført tilsyn og inspeksjon, er det viktig å utarbeide en forebyggende vedlikeholdsplan for å sikre at eiendommens bygg, anlegg og tekniske installasjoner blir vedlikeholdt på en effektiv og kostnadseffektiv måte. En slik plan bør omfatte en tidsplan for regelmessige inspeksjoner, vedlikeholdsoppgaver og oppdateringer av utstyr og systemer, samt en oversikt over nødvendige tiltak for å forhindre potensielle problemer og sikre optimal ytelse og levetid.

Dokumentasjon og rapportering

For å sikre at det tilsynet vi utfører gir resultater er det viktig med grundig dokumentasjon og rapportering av funn og tiltak. Dette innebærer å opprette en oversikt over inspeksjonshistorikk, vedlikeholdslogg og eventuelle reparasjoner eller oppgraderinger som er utført. Rapporteringen skal også inneholde anbefalinger for forbedringer og oppfølging av tidligere identifiserte problemer. God dokumentasjon og rapportering gjør det enklere å planlegge og budsjettere for fremtidige vedlikeholdsarbeider.

Vi står klare til å svare på dine spørsmål

Send oss en melding for å avtale en gratis og uforpliktende befaring

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører alt av enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et tilbud.

Be om pris

Hva kan vi gjøre for dere?